هغه قلموال، چي ډېر هنرونه يې درلودل
عبدالمجیدخان زابلی څوک وو؟
راځه چي دواړه سره کېښنو، دوې ورځي ژوند دی په خندا بې تیروونه
د ژوند په تیارو کي، یو له پامه لوېدلی ژبپوه او بشرپوه