پېغور
د شین سترګي هلک بخت
د دار پر پړي !
د پلار هډوکي