انتظار
سوله به کله راسي ؟
د افغانستان اوسنی پیچلی حالت او د احتمالي سولې لپاره د ولس بې حده هیلې