"په دوبۍ کي د افغان سیاستوالو ماڼۍ او لوکسي حوېلۍ"
افغان محصلينو او د سفارت کارکوونکو د هند په سوداګريز کنفرانس کي برخه واخیستله
د کندهار لوړه ارزښت لرونکې مېوه!
ولسمشره! د کندهار انار خو به ستا سره سیاست نه کوي؟