د لویو بریدونو په پرتله ډېره بېره خپروي
د افغانانو خپلمنځي خبري به کله پیلیږي؟
حکومت دي د کرونا ویروس پر ضد تبلیغاتو کي د خلګو رواني حالت ته پاملرنه وکړي
ټوله افغانان په یوه ږغ د دایمي اوربند او سولي غوښتنه کوي