لاسي صنعت ته پاملرنه زیاته سوېده!
هنرونه غوړیږي!
یو سر، څو هنره!