زما جنګيالي او زما شهيدان!
(ته چي ومرې څوک به ژاړي؟) کتاب پېژندنه
د کندهار په اداري تشکیل کي د غلجو ونډه
روحي ناروغي، د حقارت عقدې او د هغه پایلي