تصوف او عرفان
پردي مزدوران، ملي اصطلاحات له بېخه کاږي
د اوښکي«امېل» په (څیري ټیکري) نومي اثر باندي څو کرښي:
پيغـــــام