فوټبال
قطر غواړي، د ۲۰۳۰ آسيايي لوبو کې د آسيايي کلتورونو نمايندګي وکړي