کورني خبرونه
د کندهار ګمرکي عواید تر نیمايي کم ټول سوي