کورني خبرونه
په راتلونکو ۲۰ورځو کي به د ملي دسترخوان پروګرام پيل سي