کورني خبرونه
هغه ژورنالیست چي ۴۰کاله يې د مړیني اعلانونه وویل