سرليکنې
حکومت دي د کرونا ویروس پر ضد تبلیغاتو کي د خلګو رواني حالت ته پاملرنه وکړي