فوټبال
کورنلیوس د جېنوا پر وړاندي تګ او راتګ لوبو کي هټریک ولګوئ