کورني خبرونه
د کوکنارو کروندو د له منځه وړلو پر ځای قاچاق چیان په نښه کوي